توسعه انرژی عمران ایده آگاه است که مقدار و کیفیت منابع موجود در یک میدان نفت و گاز تعیین کننده ارزش پروژه‌ است. از سوی دیگرتوسعه انرژی عمران ایده اهمیت زیادی به مطالعات توجیه اقتصادی، نوع قرارداد و طرح تامین مالی پروژه‌ها می دهد. تکنیک‌های مطالعه توجیه اقتصادی و تامین مالی و نیز دانش تخصصی درباره تاسیس و راه‌اندازی پروژه‌های نفت و گاز و توسعه آنها جزو مسائل اساسی است تا توسعه انرژی عمران ایده بتواند تصمیمات خردمندانهای درباره فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بگیرد. توسعه انرژی عمران ایده به عنوان شرکتی پیشرو در آغاز هر پروژه گامهای استواری را برای بهینه سازی در زمینه مطالعه توجیه اقتصادی برداشته و کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری را تدوین می کند. همچنین همزمان با اجرای مطالعات توجیهی، راه‌های ممکن برای تامین منابع مالی نیز بررسی می شود؛ چراکه تامین مالی نقشی اساسی در پروژه‌های اکتشاف و توسعه نفت و گاز دارد.