اتیل استات (ETHYL ACETATE)

به عنوان حلال و رقیق کننده در صنایع صنعتی و تجاری استفاده می شودوهمچنین از دیگر کاربردهای آن به شرح زیر می باشد:
• در صنعت رنگ (به عنوان سخت کننده)
• صنعت چسب
• به عنوان افزودنی های رنگ و پوشش
• به عنوان حلال در مصارف چربی زدایی استفاده می شود.
• در صنعت چاپ
• داروسازی : اتیل استات به طور گسترده ای به عنوان حلال استخراج در صنعت داروسازی استفاده می شود.
• صنعت مبلمان
• صنعت کشاورزی
• در مصارف دریایی
• در مصارف آزمایشگاهی