دی امونیوم فسفات(DAP )

دی آمونیوم فسفات به عنوان یک کود حاوی نیتروژن و فسفر در کشاورزی کاربرد دارد. این کود نقش مهمی در رشد اولیه گیاه به ویژه ریشه دهی دارد. DAP گیاه را در برابر عوامل محیطی نامطلوب مانند خشکسالی، یخبندان و بیماری ها مقاوم می کند. بهترین زمان مصرف کود دی آمونیوم فسفات در اواخر زمستان و اواسط اسفند است.