داشتن بهترین‎ها افتخار ما است.

 منابع انسانی مهمترین ثروت و موثرترین منبع ارزشافزایی شرکت توسعه انرژی عمران ایده است و اعتقاد داریم مهمترین عامل موفقیتهای ایده، حاصل بهرهگیری از طیف متنوعی از تخصصها و توانمندیها در نیروی انسانی است. با این وصف همواره بکارگیری، نگهداشت و ارتقای علمی نیروی انسانی به عنوان یک اولویت راهبردی در توسعه انرژی عمران ایده محسوب میشود و با نظر به اقدامات انجام شده در این زمینه، اکنون رویکرد ارزشمحور به نیروی انسانی با برند توسعه انرژی عمران ایده عجین شده است.سیر تحول چند ساله توسعه انرژی عمران ایده از بدو تاسیس تاکنون و اجرای طرحها و پروژههای ملی در سختترین و پیچیدهترین شرایط، سبب انباشت دانش بهروز و تجربههای گرانبها شده و سبد کاملی از تخصصهای متنوع خرید و تامین تجهیزات،واردات و صادرات کاتالیست، مواد شیمیایی و افزودنی ها،خدمات مشاوره ای و مهندسی خرید تجهیزات،واردات و صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی را در این مجموعه شکل داده است؛ به نحوی که از این رهگذر غنیترین مجموعه و شبکه تجارت بین المللی در حوزه انرژی در شرکت توسعه انرژی عمران ایده پایه گذاری و ظرفیت همکاری و اجرا، فراهم آورده است. همچنین همکاریهای فراوان توسعه انرژی عمران ایده با شرکا، تامین کنندگان و پیمانکاران تراز اول بینالمللی، باعث شده است که این تجربیات از غنا و سطوح حرفهای بالاتری برخوردار شود.